Regulamin

REGULAMIN

rezerwacji i zakwaterowania w lokalach

Rent like home („Regulamin")

obowiązujący od dnia 19 października 2021 r.

Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorcy („ Klient") oraz Usługodawcy – Rent like home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żurawiej 6/12, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000598008, o kapitale zakładowym w wysokości 16 000 zł, o nr NIP 6762500419, o adresie poczty elektronicznej: info@rentlikehome.com („Rent like home"), w zakresie rezerwacji, realizowania usługi zakwaterowania lub najmu w lokalach oferowanych przez Rent like home , a także zasad płatności, reklamacji i odpowiedzialności.

Regulamin stanowi integralną część umowy o zakwaterowanie zawieranej z Rent like home w obiektach zarządzanych przez Rent like home.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu, z treścią którego Klient ma możliwość zapoznania się pod adresem elektronicznym www.rentlikehome.com/pl/regulamin.

Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o:

1)

Klient – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 33 1 k.c., będącą stroną umowy o zakwaterowanie lub najmu w lokalu oferowanym przez Rent like home,

2)

Rent like home – należy przez to rozumieć Usługodawcę, tj. Rent like home sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żurawiej 6/12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000598008,

3)

Serwis Internetowy – należy przez to rozumieć stronę internetową: www.rentlikehome.com, której właścicielem jest Rent like home oraz zawartą na niej platformę rezerwacyjną,

4)

Umowa – należy przez to rozumieć ogół wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających z umowy o zakwaterowanie w lokalach oferowanych przez Rent like home,

5)

Usługa – należy przez to rozumieć usługę zakwaterowania realizowaną przez Rent like home na rzecz Klienta,

6)

Całkowita Cena Usługi – należy przez to rozumieć kwotę wskazaną podczas procesu rezerwacji, obejmującą wszelkie należności wynikające z zawartej Umowy,

7)

Siła Wyższa - należy przez to rozumieć każde zjawisko zewnętrzne, nieuchronne, którego nie można było przewidzieć lub mu się przeciwstawić, w szczególności zjawisko o charakterze faktycznym, prawnym lub administracyjnym, którego mimo dołożenia wszelkich starań i wysiłków nie dało się przewidzieć, np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, wojna. Nie można rozumieć działania siły wyższej poprzez: chorobę, wypadek samochodowy, cofnięty urlop, odwołany lot, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, sprawy rodzinne i osobiste itp.

8)

Osoby Niepełnoletnie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła lat 13 a nie ukończyła lat 18.

§ 1

Postanowienia Ogólne

1.

Regulamin określa warunki rezerwacji i zakwaterowania w lokalach oferowanych przez Rent like home, a także zasady płatności, reklamacji i odpowiedzialności stron Umowy.

2.

Prawidłowe korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga sprzętu komputerowego spełniającego następujące wymagania techniczne:

a.

posiada dostęp do Internetu,

b.

posiada zainstalowaną przeglądarkę internetową (wskazane jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki np. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera itd.),

c.

posiada czynne i prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

3.

Adresem do korespondencji Rent like home jest: ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, a adresem poczty elektronicznej jest: info@rentlikehome.com.

§ 2

Przedmiot Umowy

1.

Przedmiotem Umowy jest usługa zakwaterowania w lokalu oferowanym przez Rent like home za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Rent like home.

2.

Rent like home zobowiązany jest do udostępnienia Klientowi lokalu zgodnego z opisem zawartym w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów z Rent like home i w terminach określonych w rezerwacji, a Klient zobowiązany jest do zapłaty Całkowitej Ceny Usługi określonej w procesie rezerwacji.

3.

Dla uniknięcia wątpliwości, usługa zakwaterowania zawiera w sobie wyłącznie pobyt w lokalu. Inne elementy takie jak możliwość korzystania z części wspólnych budynku (np. SPA), dostęp do telewizji kablowej, dostęp do bezprzewodowego Internetu, klimatyzacja, dostęp do parkingu, stanowią usługi dodatkowe oferowane do usługi zakwaterowania, a ich brak nie może być przedmiotem roszczeń ze strony Klienta.

4.

Dokonanie rezerwacji przez Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z Rent like home jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem Umowy pomiędzy Klientem i Rent like home.

§ 3

Rezerwacja i Zasady Płatności

1.

W procesie rezerwacji Klient wybiera lokal oferowany przez Rent like home za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów z Rent like home, a następnie dokonuje rezerwacji lokalu poprzez wypełnienie wirtualnego formularza rezerwacji dostępnego w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów z Rent like home, bądź dokonuje rezerwacji telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 250 87 94 lub na adres poczty elektronicznej info@rentlikehome.com.

2.

Klient dokonuje rezerwacji poprzez wskazanie pod ofertą zawartą w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym konkretnej daty rozpoczęcia pobytu i konkretnej daty zakończenia pobytu, a także liczbę osób, które będą przebywać w obiekcie. Pobyt liczony jest w dniach. W razie dokonania rezerwacji telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej dokonanie rezerwacji skuteczne jest po otrzymaniu od Rent like home potwierdzenia rezerwacji na adres elektroniczny Klienta.

3.

Każdy z oferowanych przez Rent like home lokali jest przeznaczony do zakwaterowania maksymalnie przez liczbę osób wskazanych w ofercie. Liczba osób mających przebywać w lokalu wskazywana jest przez Klienta w trakcie rezerwacji: w formularzu rezerwacji, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Liczba ta nie może przekraczać liczby maksymalnie przeznaczonej dla danego lokalu. Pobyt w lokalu większej liczby osób niż wskazanych w procesie rezerwacji musi być uzgodniony bezpośrednio z Rent like home przed rozpoczęciem pobytu i może powodować wzrost Całkowitej Ceny Usługi albo odmowę jego rezerwacji.

4.

Potwierdzenie rezerwacji następuje poprzez doręczenie na adres poczty elektronicznej, wskazanej przez Klienta podczas procesu rezerwacji, wiadomości z informacją o potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, podsumowaniu oferty, określeniu Całkowitej Ceny Usługi, akceptacji postanowień Regulaminu oraz dacie rezerwacji.

5.

Klient zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej, ale nie później niż w dniu rozpoczęcia Usługi, do zapłaty kwoty przedpłaty na poczet Całkowitej Ceny Usługi poprzez obciążenie karty kredytowej Klienta lub, za wcześniejszą zgoda Rent like home , przelewem na rachunek bankowy wskazany w § 3 ust. 8 Regulaminu. Potwierdzenie przelewu powinno być przesłane drogą elektroniczną na adres info@rentlikehome.com. Wpłata opłaty rezerwacyjnej jest dokonana w dniu uznania rachunku bankowego Rent like home.

6.

Przedpłata na poczet Całkowitej Ceny Usługi wynosi 30% (trzydzieści procent) Całkowitej Ceny Usługi określonej dla danej rezerwacji, chyba, że oferta wyraźnie stanowi inaczej.

7.

Brak wpłaty, o której mowa w ust. 5 powyżej, kreuje po stronie Rent like home uprawnienie do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia. O skorzystaniu z tego uprawnienia Rent like home informuje Klienta w terminie do dnia daty rozpoczęcia pobytu od upływu terminu na wpłatę przedpłaty.

8.

Płatność Całkowitej Ceny Usługi pomniejszonej o wysokość wpłaconej przedpłaty, o której mowa w § 3 ust. 5 i 6 powyżej, następuje poprzez obciążenie karty kredytowej Klienta lub, za wcześniejszą zgodą Rent like home, przelewem na rachunek bankowy Rent like home o numerze: 16 1750 0012 0000 0000 3719 1264 lub inny wskazany przez Rent like home rachunek bankowy. Płatność winna nastąpić na 14 dni przed rozpoczęciem pobytu, chyba, że oferta wyraźnie stanowi inaczej lub po potwierdzeniu z Rent like home takiej możliwości, najpóźniej przy zameldowaniu przy pomocy karty płatniczej lub gotówką.

9.

W sytuacji, kiedy Klient zapłacił przelewem Rent like home bezpośrednio przed rozpoczęciem pobytu, to na żądanie Rent like home, jest zobowiązany do przedstawienia w formie pliku pdf potwierdzenia przelewu na rzecz Rent like home.

10.

Brak wpłaty, o której mowa w ust. 7 powyżej, kreuje po stronie Rent like home uprawnienie do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia oraz bez konieczności zwrotu przedpłaty.

11.

Dokonanie wpłaty następuje w dniu uznania rachunku bankowego Rent like home .

12.

Klient zobowiązany jest do przekazania informacji niezbędnych do procesu rezerwacji
(w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej), jednocześnie oświadczając o ich prawdziwości.

13.

Standardowym dowodem zakupu Usługi jest paragon. W przypadku, gdy Klient potrzebuję faktury za pobyt, zobowiązany jest do przekazania tej informacji oraz danych do jej wystawienia w korespondencji dotyczącej rezerwacji. Musi to nastąpić najpóźniej w ciągu 24h od dokonania płatności na rzecz Rent like home na adres email: info@rentlikehome.com.

§ 4

Warunki Pobytu

1.

Pobyt w lokalu jest uzależniony od wynajmowanego przez Państwa apartamentu, konkretne godziny zameldowania i wymeldowania są udostępnione w ofercie danego lokalu dostępnej w Serwisie Internetowym

2.

Opuszczenie lokalu po godzinie 11.00 ostatniego dnia pobytu możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Rent like home i może się wiązać z naliczeniem dodatkowej opłaty . Jednakże opuszczenie lokalu w każdym przypadku musi nastąpić najpóźniej do godziny 16.00 ostatniego dnia pobytu. Opuszczenie lokalu po godzinie 16:00 będzie wiązało się z opłatą dodatkową w wysokości ceny za ostatnią dobę pobytu, ale nie mniej niż 300 zł.

3.

W razie opuszczenia lokalu po godzinie 11.00 ostatniego dnia pobytu bez wcześniejszego uzyskania zgody Rent like home, Rent like home nałoży na Klienta opłatę dodatkową w wysokości ceny za ostatnią dobę pobytu, ale nie mniej niż 300 zł.

4.

W dniu rozpoczęcia pobytu następuje wydanie lokalu o godzinie wcześniej ustalonej z Klientem przez Rent like home, jednak nie wcześniej niż o godzinie 16.00. Klientowi zostają wydane klucze do lokalu przez pracownika Rent like home lub poprzez przesłanie drogą elektroniczną kodu dostępu do miejsca przechowywania kluczy lub do zamka elektronicznego. Rent like home nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za ewentualne opóźnienia w wydaniu lokalu spowodowane brakiem zawiadomienia o godzinie przyjazdu przez Klienta.

5.

Wydanie lokalu może nastąpić jedynie osobie wskazanej w procesie rezerwacyjnym lub osobie przez nią pisemnie upoważnionej. Osoba, która otrzymała kody dostępu do miejsca przechowywania kluczy lub do zamka elektronicznego zobowiązuje się nie udostępniać tych informacji osobom trzecim. W przypadku udostępnienia kodów dostępu osoba wskazana w procesie rezerwacyjnym ponosi pełną odpowiedzialność za lokal wynikającą z Regulaminu oraz może zostać obciążona opłatą dodatkową w wysokości 1000 zł.

6.

Zameldowanie Klienta przez pracownika Rent like home w godzinach 22.00 – 8.00 jest usługą dodatkową i jest możliwe wyłącznie po uprzednim poinformowaniu i wyrażeniu zgody przez Rent like home. Rent like home nałoży na Klienta w takim przypadku opłatę dodatkową w wysokości 150 zł.

7.

W dniu zameldowania i przekazania kluczy do lokalu Rent like home jest uprawniony do zażądania od Klienta okazania jego dowodu osobistego lub paszportu w celu potwierdzenia i spisania danych osobowych Klienta.

8.

Klient zobowiązany jest korzystać z lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu i zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich, w tym osób przebywających w sąsiednich lokalach.

9.

W lokalach obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00.

10.

W lokalu może przebywać maksymalnie liczba osób odpowiadająca liczbie osób dla której została dokonana rezerwacja. Każdorazowe przebywanie większej liczby osób w lokalu uprawnia Rent like home do obciążenia Klienta opłatą dodatkową w wysokości 1000 zł za każdą osobę powyżej liczby określonej w procesie rezerwacyjnym oraz rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

11.

Klient ponosi pełne koszty ewentualnych zniszczeń powstałych w trakcie trwania jego pobytu w lokalu (w tym w jego wyposażeniu) lub częściach wspólnych budynku, w którym lokal się znajduje.

12.

Rent like home przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pobranych środków w przypadku, gdy Klient, osoby przebywające w lokalu lub zwierzę naruszają Regulamin, zachowują się w sposób agresywny lub w sposób zakłócający spokój osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach (w szczególności poprzez organizowanie imprez lub innych zgromadzeń i spotkań naruszających dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego w lokalu). W przypadku konieczności interwencji Policji, Straży Miejskiej, ochrony danego obiektu lub pracownika Rent like home, Rent like home nałoży na Klienta opłatę dodatkową w wysokości 1000 zł za każde naruszenie, co nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

13.

W oferowanych przez Rent like home lokalach obowiązuje całkowity zakaz palenia, w szczególności wyrobów tytoniowych, w tym również papierosów elektronicznych, fajek wodnych itp.. Zakaz ten nie dotyczy palenia drewna w przystosowanym do tego kominku, zgodnie z jego przeznaczeniem, jeżeli lokal taki kominek posiada. W razie naruszenia zakazu palenia Rent like home może nałożyć na Klienta opłatę dodatkową w wysokości 500 zł, co nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

14.

Klient zobowiązany jest do dbania o lokal z zachowaniem należytej staranności, w szczególności zobowiązany jest do zamykania przy użyciu zamka drzwi wejściowych lokalu w czasie swojej nieobecności, a także do nie wynoszenia rzeczy będących na wyposażeniu lokalu poza jego obszar bez zgody Rent like home. W razie stwierdzenia przez Rent like home braków wyposażenia po pobycie Klienta, Rent like home może obciążyć Klienta kosztem zakupu brakujących elementów wyposażenia.

15.

Wszelkie usterki znajdujące się w lokalu, Klient zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie po ich wykryciu do Rent like home.

16.

Rent like home powinien wydać Klientowi lokal w stanie odpowiednim do realizacji Usługi i utrzymywać go w takim stanie przez czas trwania Umowy. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem lokalu obciążają Rent like home.

17.

W oferowanych przez Rent like home lokalach obowiązuje segregacja odpadów (śmieci), zgodnie z wytycznymi lokalnych władz samorządowych. W przypadku stwierdzenia przez Rent like home braku segregacji odpadów lub jej nieprawidłowego wykonania, Rent like home może obciążyć Klienta opłatą dodatkową w wysokości 100 zł.

18.

W przypadku stwierdzenia przez Rent like home naruszenia Regulaminu, zgłoszenia naruszenia otrzymanego od sąsiadów, administracji budynku lub Policji oraz w przypadku braku opłacenia pobytu Rent like home uprawione jest do wejścia do lokalu po wcześniejszej próbie telefonicznego zawiadomienia Klienta o tym zamiarze.

§ 5

Rezygnacja z Rezerwacji

1.

Rent like home i Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od dnia wystąpienia Siły Wyższej. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot wszystkich wpłaconych kwot z wyjątkiem poniesionych przez Rent like home kosztów związanych z przygotowaniem i sprzątaniem lokalu, oraz procesowania płatności i rezerwacji.

2.

Brak płatności, o których mowa w § 3 Umowy, poczytywana jest za niewykonanie zobowiązania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3.

W każdym czasie, przed uzgodnionym terminem pobytu, Klient ma prawo odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Rent like home może zatrzymać wszystkie wcześniej wpłacone przez Klienta środki, chyba że w przypadkach określonych w warunkach odwołania zawartych w ofercie, w której dokonano rezerwacji określono inaczej.

4.

Zmiana terminu rezerwacji lub zmiana wybranego w procesie rezerwacji lokalu możliwa jest wyłącznie za porozumieniem stron. W przypadku braku porozumienia stron stosuje się ust. 3 powyżej.

5.

Wcześniejszy wyjazd Klienta z lokalu nie uprawnia Klienta do zwrotu opłaty za niewykorzystaną część pobytu.

6.

W przypadku sytuacji, w której Rent like home, z przyczyn od siebie niezależnych, zmuszony jest zmienić istotne warunki umowy przed lub w trakcie pobytu, w szczególności zmienić zarezerwowany lokal, niezwłocznie zawiadamia o tym Klienta, który powinien niezwłocznie poinformować Rent like home, czy:

a.

akceptuje proponowaną zmianę Umowy, albo

b.

odstępuje od Umowy ze skutkiem na dzień odstąpienia, co wiąże się z niezwłocznym zwrotem na rzecz Klienta wpłaconych należności za niewykorzystany okres. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia go przez Rent like home, o okolicznościach wskazanych w § 5 ust. 6 powyżej.

7.

Rent like home pobiera od Klienta kaucję zwrotną na zabezpieczenie ewentualnych szkód w lokalu oraz opłat dodatkowych wynikających z Regulaminu. Wysokość kaucji zwrotnej uzależniona jest od wybranego lokalu oraz długości pobytu. Informacja o wysokości kaucji zwrotnej podawana jest w ofercie danego pobytu, w trakcie rezerwacji. Kaucja zwrotna pobierana jest w gotówce, przelewem lub w formie obciążenia karty kredytowej Klienta. W przypadku wybrania formy gotówkowej Rent like home wystawia Klientowi pokwitowanie przyjęcia kaucji zwrotnej, a w razie obciążenia karty kredytowej Rent like home wystawia potwierdzenie autoryzacji.

8.

Kaucja, o której mowa w pkt. 7 powyżej, jest Klientowi zwracana w ciągu 7 dni od dnia wymeldowania poprzez odblokowanie obciążenia karty kredytowej, bądź przelewem.

9.

W razie obciążenia Klienta opłatami dodatkowymi wynikającymi z Regulaminu lub stwierdzenia przez Rent like home uszkodzeń w lokalu, których nie odnotowano przy zameldowaniu i niezgłoszonych przez Klienta, Klientowi zostanie potrącona z kaucji kwota w wysokości kosztów naprawy powstałych szkód oraz opłat dodatkowych. W przypadku, gdy kwota kaucji nie wystarczy dla pokrycia szkód i opłat dodatkowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient obowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy wysokością szkody i opłat dodatkowych, a kwotą wpłaconej kaucji. Powyższe nie uniemożliwia Rent like home dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 6

Odpowiedzialność

1.

Rent like home odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta bądź Siłą Wyższą.

2.

Klient odpowiedzialny jest za wszelkiego rodzaju szkody powstałe w lokalu, w szczególności w jego wyposażeniu oraz elementach stałych, spowodowane działaniem/zaniechaniem Klienta lub działaniem/ zaniechaniem osób, które przebywały w lokalu podczas okresu pobytu Klienta, lub zwierząt, o których informuje Rent like home w ciągu 1 dnia od powstania szkody.

3.

Klient nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek Siły Wyższej.

4.

Rent like home nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty należące do Klienta pozostawione w lokalu podczas pobytu oraz po dniu wymeldowania. W razie stwierdzenia przez Rent like home pozostawienia przez Klienta przedmiotów w lokalu po wymeldowaniu, Rent like home może (lecz nie jest zobowiązany) przechować te przedmioty przez okres 14 dni od dnia powzięcia informacji o pozostawieniu przedmiotu. Pozostawione przedmioty mogą być wydane Klientowi jedynie osobiście w miejscu wskazanym przez Rent like home.

5.

W razie zagubienia przez Klienta klucza do lokalu, karty dostępowej lub pilota do garażu lub innych przedmiotów służących otrzymaniu dostępu do lokalu lub budynku, Klient będzie obciążony kosztem ich wymiany, (w razie zgubienia kluczy) kosztem wymiany wkładki do zamka, dorobienia pozostałych zestawów kluczy należących do Rent like home a także opłatą dodatkową w wysokości 100 zł.

6.

Rent like home nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na mieniu Klienta w garażach, miejscach postojowych oraz częściach wspólnych budynków.

7.

Klient zobowiązuje się stosować się to wszystkich zasad i instrukcji przeciwpożarowych i bhp obowiązujących na ternie obiektu, w którym znajduje się wynajmowany lokal oraz przyjmuje pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki ich nieprzestrzegania.

§ 7

Reklamacja

1.

W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, wszelkie reklamacje Klient powinien zgłosić Rent like home na piśmie lub w formie elektronicznej na adres reklamacje@rentlikehome.com w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia pobytu.

2.

Rent like home rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania, o czym informuje Klienta w formie elektronicznej na adres wskazany przez Klienta podczas dokonywania rezerwacji.

3.

W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Rent like home jest zobowiązany uzasadnić przyczyny odmowy.

§ 8

Zwierzęta

1.

Rent like home nie wyraża zgody na pobyt zwierząt w lokalach, zastrzeżeniem, § 8 ust. 2 - 4 poniżej.

2.

Klient, który chciałby przebywać w lokalu wraz ze zwierzęciem, jest zobowiązany przed dokonaniem rezerwacji o zwrócenie się do Rent like home o udzielenie indywidualnej zgody na przebywanie zwierząt w lokalu wraz ze wskazaniem konkretnego lokalu i terminu pobytu.

3.

Rent like home niezwłocznie odpowie drogą elektroniczną Klientowi o możliwości pobytu wraz ze zwierzęciem.

4.

Jeżeli Rent like home wyrazi zgodę na pobyt w lokalu wraz ze zwierzęciem, obciąży Klienta opłatą dodatkową za pobyt zwierzęcia w lokalu.

5.

Przebywanie zwierząt w lokalu bez zgody Rent like home uprawnia Rent like home do obciążenia klienta opłatą dodatkową w wysokości 1000 zł.

§ 9

Rezerwacja przez Osoby Niepełnoletnie

1.

Rezerwacja i pobyt przez Osoby Niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 lat mogą dokonywać rezerwacji na warunkach określonych w Regulaminie, tylko i wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna lub przedstawiciela ustawowego przesłaną skanem na adres elektroniczny Rent like home.

2.

Opiekun lub przedstawiciel ustawowy przesyła skan zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, na adres elektroniczny info@rentlikehome.com w terminie 3 dni od dnia dokonania rezerwacji przez Osobę Niepełnoletnią, ale nie później niż 1 dzień przed datą pobytu. W razie braku przesłania zgody opiekuna lub przedstawiciela ustawowego do Rent like home w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Rent like home wyznacza opiekunowi lub przedstawicielowi ustawowemu termin 1 dnia od potwierdzenia rezerwacji (wyrażenia zgody), o której mowa w ust. 1 powyżej. W razie braku przesłania przedmiotowej zgody do Rent like home rezerwacja jest automatyczne anulowana.

3.

W razie stwierdzenia przez Rent like home w dniu zameldowania lub w trakcie pobytu, że Klient jest Osobą Niepełnoletnią, Rent like home wyślę niezwłocznie zapytanie do opiekunów lub przedstawicieli ustawowych, czy potwierdzają oni lub nie zawarcie niniejszej Umowy przez Klienta, wyznaczając im 3 godziny na przesłanie informacji. W razie nieotrzymania przez Rent like home potwierdzenia zawarcia Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

4.

Odpowiedzialność za zobowiązania zawarte w Regulaminie (w tym za szkody w lokalu), w tym wypadku ponosi opiekun lub przedstawiciel ustawowy Osoby Niepełnoletniej.

§ 10

Postanowienia Końcowe

1.

W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

2.

Aranżacja wnętrz lokali udostępnianych Klientom przez Rent like home stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn.zm.) w związku z czym zarówno utrwalanie jej lub rozpowszechnianie efektów tego utrwalenia w jakikolwiek sposób uzależnione jest uzyskania pisemnej zgody Rent like home i może wymagać dodatkowej opłaty. Utrwalanie lub rozpowszechnianie utworu bez zgody Rent like home uprawnia Rent like home do nałożenia na Klienta opłaty dodatkowej w wysokości 10000 zł

3.

Klient oświadcza, że został poinformowany o treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym w przypadku umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje przewidziane w art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

4.

Administratorem danych osobowych Klienta lub przedstawiciela Klienta jest Rent like home, dane osobowe Klienta będą przetwarzane m.in. w celu realizacji Umowy, więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o celach i prawach, dostępne jest w polityce prywatności https://www.rentlikehome.com/pl/polityka-prywatnosci

5.

Wszelkie spory pomiędzy Rent like home a Klientem będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego przez sąd właściwy miejscowo dla m.st. Warszawy.